Expertiza de cercetare FLIT

Prezentarea facultății și a departamentelor

 • Prezentare Facultatea de Litere, Istorie și Teologie

  Facultatea funcționează sub această denumire și în această structură începând din anul 2003. Ea continuă programele de studii universitare din domeniul umanist și preponderent filologic, organizate la Timișoara începând din anul 1956. Facultatea de Litere, Istorie și Teologie este una dintre facultățile fondatoare ale UVT, fiind înființată, prin Decret Regal, în anul 1944. De-a lungul celor șase decenii de existență, Facultatea a crescut, ajungând la aproximativ 2000 de studenți, circa o zecime din numărul total al studenților ce învață la UVT. FLIT oferă numeroase programe de studii în domeniul științelor umaniste, de la cele consacrate (Limbi și Literaturi), la unele noi și foarte noi (Limbi Moderne Aplicate și Studii Culturale), Programul de Istorie și Programul de Teologie Ortodoxă. Cu puține specializări în limbi străine la început, profilul Literelor timișorene s-a extins în ultimii ani, pentru a ajunge, în prezent, la o generoasă ofertă de nouă limbi: română, franceză, engleză, germană, latină, rusă, sârbă, italiană și spaniolă.

  Ca obiective principale, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie își propune promovarea excelenței în predare și cercetare, promovarea unui învățământ de calitate, centrat pe nevoile studentului și pregătirea teoretică și practică a studenților în corelație cu cerințele pieței muncii.

 • a. Departamentul de Limbi și Literaturi Moderne

  Departamentul de limbi și literaturi moderne este forma de organizare care din 2012 cuprinde vechile catedre de limba și literatura engleză, limba și literatura franceză, limba și literatura germană, limba și literatura rusă și limba și literatura sârbă. Departamentul gestionează atât specializări de licență în care este implicat studiul unei limbi moderne (în domeniile Limbi și literaturi sau Limbi moderne aplicate), cât și programe masterale de diverse facturi: Teoria și practica traducerii, Studii americane, Studii romanice, Germana în context european. Studii interdisciplinare și multiculturale.

 • b. Departamentul de Studii Românești

  Departamentul de Studii românești este forma de organizare care din 2012 cuprinde vechile catedre de limba română, literatură română și comparată, limba și literatura latină, istorie și teologie ortodoxă. Departamentul gestionează atât specializări de licență în care este implicat studiul limbii și literaturii române, sau limbii latine, cât și domenii ca Istorie, Studii culturale, Teologie ortodoxă. De asemenea, programele masterale sunt diverse: Tendințe actuale în studiul limbii române, Literatură și cultură. Contexte românești, contexte europene, Religie, cultură, societate, Istorie conceptuală, Arheologie și mediu în contextul dezvoltării durabile.

Prezentarea institutelor/ centrelor de cercetare

 • a. Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen

  Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen (https://genderstudies.uvt.ro/)

  Centrul Interdisciplinar de Studii de Gen este o unitate de cercetare constituită pentru atingerea excelenței academice în domeniul interdisciplinar al studiilor de gen, precum și pentru aducerea problematicii feministe și de gen pe agenda publică din România. Centrul a fost înființat în temeiul autonomiei universitare și se află în subordinea academică și administrativă a Departamentului de Limbi și Literaturi Moderne al Facultății de Litere, Istorie și Teologie, UVT, Colectivul de Limba Engleză. Funcționează sub această denumire din anul 2003, dezvoltându-se în cadrul Centrului de Studii Feministe, creat în anul 1999, sub aceeași egidă instituțională, și afiliat la societățile de studiu al anglisticii și americanisticii, RSEAS și ESSE.

 • b. Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale

  Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale (CISR, www.memoriabanatului.ro)

  Centrul Interdisciplinar de Studii Regionale se axează pe programul de cercetare cu tema Practici memoriale în context intercultural. Studiu de caz: Banatul, un program la care participă specialiști din domeniile antropologiei culturale, literaturii comparate, teoriei literaturii, sociologiei și istoriei. Considerând memoria ca o formă de remodelare a trecutului și de reconstruire identitară, abordând tematica ei în perspectivă interdisciplinară și valorificând și corelând rezultatele unor cercetări anterioare pe care le-au întreprins asupra Banatului, membrii echipei implicați în acest proiect și-au propus să reflecteze la statutul practicilor memoriale în raport cu alte practici culturale (folclorice, literare, istoriografice, politice) și la felul în care noi dinamici sociale, tipuri de mentalități și comportamente asociate diverselor practici memoriale pun în scenă identitatea. Tematica identității interesează sub aspectul legăturilor care se pot stabili între local și global. Asociată problematicii memoriei, ea prezintă interes deosebit într-un context plurietnic cum e cel în care ne decupăm domeniul de studiu, într-o regiune a României situată într-o zonă de frontieră.

 • c. Centrul de Studii Francofone DF

  Centrul de Studii Francofone DF (www.ceftim.uvt.ro)

  Centrul de Studii Francofone funcționează începând din anul 1994 și își propune să deruleze un program complet și coerent de cercetare în domeniul francofoniei din perspectiva interculturalității și a interdisciplinarității, cu referire la mariile arii culturale din spațiul francofon. Un loc aparte ocupă în programul Centrului proiectele vizând cercetarea contribuțiilor românești în domeniul francofoniei. Rezultatele cercetării sunt valorificate în continuare în revista Dialogues francophones, publicată începând din anul 1995. Se are în vedere de asemenea continuarea publicării unor cărți despre fenomenul cultural francofon în lumea contemporană și a unor studii pe teme de francofonie în reviste științifice din țară și din străinătate precum și organizarea de manifestări științifice cu participare națională și internațională.

 • d. Centrul de Studii de Istorie și Arheologie ”Constantin Daicoviciu” Timișoara

  Centrul de Studii de Istorie și Arheologie ”Constantin Daicoviciu” Timișoara (www.csiatim.uvt.ro)

  Centrul de Studii de Istorie și Arheologie Timișoara (CSIATim) a fost înființat în 2000 și a fost acreditat de CNCSIS în 2001 ca centru de excelență de tip C. Funcționează independent de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, subordonându-se direct rectoratului Universității de Vest din Timișoara. Obiectivul centrului este reprezentat de promovarea și sprijinirea materială și morală a studierii aprofundate a istoriei Banatului în context național și european. Popularizarea activității științifice se realizează prin publicația proprie – B.H.A.U.T. Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis – și prin revista electronică ArheoVest.

 • e. Centrul de cercetare în traducere și în istoria traducerii românești ISTTRAROM

  Centrul de cercetare în traducere și în istoria traducerii românești ISTTRAROM (www.translationes.uvt.ro)

  Centrul de cercetare în traducere și în istoria traducerii românești, ISTTRAROM, din 2009 ISTTRAROM–TRANSLATIONES, a fost creat în 2005 la inițiativa prof. univ. dr. Georgiana Lungu-Badea și reunește cercetători și cadre didactice din departamentele și catedrele Facultății de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara, interesați de studierea formelor traducerii și a istoriei traducerii românești. Obiectivul principal al grupului de cercetare ISTTRAROM–TRANSLATIONES este de a stabili legătura dintre teoriile traducerii, practica și tradiția traducerii astfel încât unele scheme traductive să devină mai flexibile. Prin programele sale, ISTTRAROM–TRANSLATIONES urmărește, printre altele, cercetarea unor teme specifice traductologiei contemporane privitoare la aspectele sincronice și diacronice ale traducerii literare, studierea traducerii ca practică de transfer cultural, organizarea de seminare, conferințe, proiecte de cercetare, lansări de carte.

 • f. Grupul de cercetare pentru elaborarea Wörterbuch der Deutschen Mundarten im Banat

  Grupul de cercetare pentru elaborarea Wörterbuch der Deutschen Mundarten im Banat (în colaborare cu Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas)

  Proiectul Dicționarului graiurilor germane din Banat urmărește recuperarea și valorificarea variantelor dialectale germane care coexistă în regiunea Banatului, analizând în același timp contactele lingvistice dintre populațiile germane și alte comunități (români, maghiari, sârbi, slovaci, bulgari etc.). Acestea au influențat și varietățile regionale ale altor limbi, astfel încât dicționarul poate fi util și cercetărilor din domeniul limbii române, maghiare ori sârbe.

 • g. International Shakespeare Centre

  International Shakespeare Centre (http://litere.uvt.ro/ISC/index.htm)

  Misiunea Centrului Internațional Shakespeare este de a reuni cercetători și studenți din variate domenii de cercetare, cu scopul de a analiza lucrările lui Shakespeare pentru a contribui noi modalități de a-i înțelege opera într-o lume contemporană globalizată, precum și în Europa Centrală și de Sud-Est. Conferințele și secțiunile organizate de Centru se vor concentra asupra revalorificării operei shakespeare în secolul al XXI-lea, din punctul de vedere al diferitelor domenii de cercetare.

 • h. Centrul de Cercetări Avansate în Istorie (CCAI)

  Centrul de Cercetări Avansate în Istorie (CCAI)

  Centrul de Cercetări Avansate în Istorie urmărește inițierea și promovarea proiectelor științifice, dezvoltarea unui înalt standard al cercetării științifice în domeniul istoriei; realizarea de schimburi de experiență la nivel internațional; publicarea de studii și articole științifice sub formă de reviste și cărți în limba română și în limbi de circulație internațională; organizarea de conferințe, seminarii, simpozioane la nivel național și internațional; cursuri pentru pregătire doctorală în domeniile istorie și istorie conceptuală; îndrumarea și elaborarea disertațiilor de master, a tezelor de doctorat și a proiectelor postdoctorale; lansări de carte.

 • i. Centrul de Studii Romanice din Timișoara (CSRT)

  Centrul de Studii Romanice din Timișoara (CSRT)

  Centrul de Studii Romanice din Timișoara (CSRT) s-a înființat în anul 2013, ca urmare a inițiativei unor cadre didactice de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara, interesate de dezvoltarea dialogului științific și de cercetare în cadrul romanisticii și a (sub)disciplinelor asociate. Reunește, în principal, cadre didactice și cercetători din departamentele și catedrele FLIT, care, din dorința de a crea o punte între limbi și culturi romanice caracteristice unor părți importante ale Europei și Americii latine, au pus bazele Colocviului Internațional Comunicare și Cultură în Romània Europeană (CICCRE), început în 2012 și continuat anual. Revista Quaestiones Romanicae, întemeiată pe comunicările susținute la acest colocviu, se adresează atât specialiștilor din domeniul romanisticii, cât și tinerilor cercetători cu preocupări legate de cultura nutrită de romanitate.

 • j. Centrul de Studii pentru Patrimoniu și Antropologie Culturală (RHEA)

  Centrul de Studii pentru Patrimoniu și Antropologie Culturală (RHEA)

  Centrul de Studii pentru Patrimoniu și Antropologie Culturală (RHEA) a derulat proiectul Local Heritage for Active Tourism in Banat (www.hera.uvt.ro), finanțat în cadrul Programului Interreg – IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia (cod eMS-RORS20) și incluzând, spre exemplu, programele de formare profesională Competențe antreprenoriale și Ghizi turistici în comunități (cu scopul de a valorifica experiența comună în domeniul antreprenoriatului care gestionează patrimoniul, vizând promovarea oportunităților turistice în zona transfrontalieră și debutul unor activități economice în comunitățile locale).

 • k. CODHUS

  Centre for Corpus Related Digital Approaches to Humanities
  (CODHUS, Centrul de Cercetare și Implementare a Metodelor Digitale Bazate pe Lingvistica de Corpus cu Aplicabilitate în Științele Umaniste)

  www.codhus.projects.uvt.ro

  În contextul creșterii interesului pentru cercetarea din sfera digital humanities (DH) în România, Centre for Corpus Related Digital Approaches to Humanities (CODHUS/ Centrul de Cercetare și Implementare a Metodelor Digitale Bazate pe Lingvistica de Corpus cu Aplicabilitate în Științele Umaniste) a fost fondat în Timișoara în anul 2019 și se distinge prin accentul pus pe corpus (lingvistica de corpus) ca metodă de colectare și analiză. Inițiativa aparține unor cercetători și cadre didactice de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (FLIT) din cadrul UVT, interesate de impactul resurselor digitale asupra științelor umaniste și de realizarea unei cercetări avansate în domeniul acestora cu ajutorul instrumentelor noilor tehnologii. Pornind de la cercetările întreprinse de membrii echipei ROGER și de premisele oferite de acest proiect (http://roger.projects.uvt.ro), activitatea centrului CODHUS se situează în prelungirea câtorva tradiții teoretice cum ar fi lingvistica de corpus, lingvistica contrastivă, retorica contrastivă, dar se orientează și către dimensiunea literară și calitativă a științelor filologice, adunând și cercetători interesați de literatura creată de sau în mediul digital (cu ajutorul unor algoritmi sau al utilizatorului ce are rolul de creator de conținut). Încă de la lansarea sa, CODHUS a stârnit și interesul comunității UVT din domeniul științelor exacte și al studenților FLIT interesați de stagii de voluntariat sau practică.

Prezentarea expertizelor individuale de cercetare